فارسی چهارم درس سوم راز نشانه ها ، روباه و زاغ

حجم فایل : 2.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا فارسی چهارم دبستان
درس سوم : راز نشانه ها ، روباه و زاغ هم آوا به واژه هایی گفته می شود که از نظر خواندن و تلفظ یکسان هستند اما از نظر املا و معنی با هم متفاوت می باشند.
مانند:
خوار و خار / خواست و خاست
نظر به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آوریم : کلمات هم آوا خویش : فامیل ، خود خیش : گاو آهن
خار : تیغ خوار : ذلیل و بی مقدار
قضا : اتفاق و سرنوشت غذا : خوردنی
قدر : اندازه و ارزش غدر : مکرو بی وفایی
معمور : آباد شده مأمور : فرمانبرو نگهبان
نثر : متن - غیر شعر نصر : یاری کردن
خاست : بلند شد خواست : طلب کرد
سفر : یکجا نماندن - مسافرت صفر : ماه دوم قمری
سد : بستن صد : عدد صد
زمین : کره ی خاکی ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر قالب : شکل
صواب : درست ثواب : پاداش ، اجر
غدیر : گودال - آبگیر قدیر : توانا ، قادر
حول : اطراف هول : ترس
غریب : دور از وطن قریب : نزدیک
ارز : پول و بهاء عرض : پهنا ارض : زمین
اساس : پایه و بنیاد اثاث : وسایل و لوازم
امل : آرزو عمل : کار و تلاش
حیات : زندگی حیاط : صحن ، محوطه
راضی : خشنود ، قانع رازی : نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی
خان : سرور ، رئیس خوان : سفره
------------ رحمت الهی همه جا گسترده است . ( خان / خوان )
------------ ستمگر شهر را تصرف کرد ( خان / خوان )
------------ از وسایل قدیمی کشاورزی است ( خیش / خویش )
برای اندازه گیری محیط مستطیل به طول و --------- نیازمندیم . ( ارض / عرض / ارز ) سوال خوان خان خیش عرض پایان...